Kandidater till kommunfullmäktige 2014

Lena Holst

Ålder: 57 år

Förtroendeuppdrag: Gruppledare, sitter i Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige

Sysselsättning/Yrke: Skrivcoach och äktenskapsrådgivare

Vad som är viktigt för mig:

Att vi politiker fattar och genomför beslut som gör Ekerö till bra plats att

leva på även om hundra år.


Björn Osberg

Hanna Bergwall
Ålder19 år

Förtroendeuppdrag: Ersättare I kultur och fritidsnämnden

Sysselsättning: Dataspelsutvecklare

Vad som är viktigt för mig: 

Jag vill att Ekerö ska ta sitt solidariska ansvar gentemot omvärlden, vi ska ta in fler ensamkommande flyktingbarn och bli en riktigmiljövänlig kommun. Politiska beslut krävs för att Sverige ska bli ett jämställt land.

Kontaktlova.bergwall@yahoo.com0704985309


Karin Vikström Brennermark
 

Ålder: 53 år

Förtroendeuppdrag: Ledamot i Kulturoch fritidsnämnden

Sysselsättning/Yrke: Arbetar  HVB-hem för människor som kämpar

mot alkoholochblandmissbruk samt som egenföretagare.

Vad som är viktigt för mig: 

Utöver kulturoch fritidsfrågorna klappar

mitt hjärta mest förbarnomsorgutbildning/skolaäldrevård och social

omsorg – medmiljön i fokus.

Kontakt: karin@vikstrombrennermark.se0702 520 169


Harriet hilip

Ålder: 70 år

Förtroendeuppdrag: Ersättare i Miljönämnden

Utbildning/Sysselsättning: Fil. mag./Pensionär med jordbruksfastighet, uthyrning, får och odlingar.

Vad är viktigt för mig:

Verka för en hållbar infrastruktur och rent vatten i första hand i Mälaren.

Verka för fler vuxna i skola och förskola. Ekerö Kommun bör vara ett föredöme genom krav på energisnåla kommunfastigheter och högt ställda energi- och hållbarhetskrav vid nybyggnation.

Kontakttelnr0703667832, harriet.philp@telia.com


Göran Ronsten

Joachim Habermann

Eva Külper

Ålder: 57 år

Utbildning/ Yrke: Arkitekt

Fötroendeuppdrag

Ledamot i Byggnadsnämnden

Vad som är viktigt för migJag vill bevara änglamarken, Mälarens och Östersjöns blåa vatten och stoppa kemikaliespridningen. Med ansvarsfull resursplanering finns det plats för alla att leva ett gott liv.

Bland de mer konkreta åtgärderna står kraftigt förbättrad kollektivtrafik först på listan.

Ulrika Sandin

Ålder: 42 år
Förtroendeuppdrag: Ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Sysselsättning/Yrke: Folkhögskollärare
Vad är viktigt för mig

För mig är det viktigt att vi tar ansvar för en hållbar utveckling både lokalt och globalt då vår klimatpåverkan drabbar de sämst lottade i de fattiga delarna av världen. Jag vill bidra till ett samhälle som bygger på gemenskap istället för splittring genom att bekämpa rasism och diskriminering och kämpa för en mer likvärdig skola där skolan kompenserar för de olika förutsättningar som barn har.

Kontakt: 073-753 62 58, ullis.sandin@gmail.com


Noa Ericsson

Ålder : 31 år

Förtroendeuppdrag: Ersättare i Byggnadsnämnden. Ersättare i Ordinarie kommunfullmäktige.

Utbildning/YrkeArkitekt/PermakulturDesigner, DJ


Katarina Bergwall

Ålder : 53 år

Förtroendeuppdrag: Ordinarie ledamot i socialnämnden och i kommunfullmäktige.

Sysselsättning/YrkeVD

Vad är viktigt för mig:  

Hållbarhet måste alltid vara utgångspunkt i alla frågor, oavsett vad det handlar om. Jag är särskilt intresserad av sociala frågor, äldrefrågor och mångfald och jag vill se ett samhälle där alla på riktigt ges en chans att delta.

Kontakt: katarina.bergwall@stil.se


Peter Karlsson
 
Ålder: 56 år

Förtroendeuppdrag: Kassör och medlem i miljönämnden

Sysselsättning/Yrke:  Systemutvecklare på If

Vad som är viktigt för mig

Klimatfrågan är det jag koncentrerar mig på. Och som en del av den är jag intresserad av energifrågor.

Kontaktpetersjazz@telia.com


Niklas Meissner
Ålder: 40 år

Förtroendeuppdrag: Ersättare i tekniska nämnden. 

Utbildning/Yrke: Civilingenjör/Systemutvecklare
Vad som är viktigt för mig: 

Klimathotet är vår tids största utmaning. Om vi inte tillsammans tar itu med denna fråga är risken stor att våra barn och barnbarn inte kommer att få uppleva någon dräglig framtid eller liv i fred och frihet såsom vi i Sverige är vana vid. För att hejda utsläppet av koldioxid vill jag som politiker verka för att det lokalt i Ekerö kommun blir lättare att som privatperson kunna ta klimatsmarta beslut samt verka för att kommunen energieffektiviserar och minskar sina egna utsläpp. 


Ulla Melin
 

Ålder 70 år

Förtroendeuppdrag: Ledamot i Barn och utbildningsnämnden samt i Kommunala Handikapprådet

Utbildning/YrkeF.d skolledare

Vad som är viktigt för mig: 

Jag vill arbeta för att hitta alternativa, miljövänliga lösningar på Ekerös trafikproblem.

Jag vill också verka för att minska barngruppernas storlek i förskolan och öka lärartätheten i skolorna.

Kontakt: 0730 731075ulla.melin@gmail.com


Anne Lindberg
 
FötroendeuppdragErsättare i soc. nämnd , ord. i pensionärs rådet, ord. i individ utskottet

ord. i Kommunfullmäktige ( har varit ersättare fram tills nu).

Utbildning/Yrke: Sjuksköterska , jobbar inom äldre omsorgen i Ekerö kommun.

Vad som är viktigt för mig

Sociala frågor, kollektiv trafik, bussdepån läge för den nya, giftfri mat, närodlat.

Kontakt: 070 9849965